6 ngày cho đi - Điều khoản và điều kiện (“Quy tắc rút thăm trúng thưởng chính thức”)

KHÔNG CẦN THIẾT MUA ĐỂ NHẬP HOẶC CHIẾN THẮNG. THỰC HIỆN MUA HÀNG KHÔNG TĂNG TIỀN CHIẾN THẮNG CỦA BẠN. KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG SẼ PHỤ THUỘC VÀO TỔNG SỐ GIAO LƯU NHẬN ĐƯỢC. VÔ HIỆU NƠI BỊ CẤM BẰNG PHÁP LUẬT HOẶC NƠI NÀO TRÁI PHIẾU, ĐĂNG KÝ HOẶC CÁC YÊU CẦU KHÁC HIỆN CÓ NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ MET. BẰNG CÁCH NHẬP KHẨU NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, LÀ HỢP ĐỒNG — ĐỌC KỸ CHÚNG TRƯỚC KHI NHẬP. KHÔNG GIỚI HẠN, HỢP ĐỒNG NÀY BAO GỒM SỰ LIÊN QUAN ĐẾN CỦA BẠN VÀ GIỚI HẠN VỀ VIỆC DUY TRÌ CÁC QUYỀN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA BẠN.

'6 Ngày Cho Đi' ('Rút thăm trúng thưởng') được tài trợ bởi GLITZ Inc., có địa chỉ công ty là 111 Sutter Street, Tầng 16, San Francisco, California 94104 ('Nhà tài trợ'). Việc đăng ký và tham gia Rút thăm trúng thưởng của người tham gia ('của bạn,' 'bạn' hoặc 'người tham gia') sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện có trong đây ('Ts & C'). Rút thăm trúng thưởng tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành và không có giá trị nếu bị cấm.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

1. Rút thăm trúng thưởng này dành cho các cư dân hợp pháp đang cư trú tại Hoa Kỳ và Quận Columbia, từ 18 tuổi trở lên hoặc những người đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu của khu vực tài phán liên quan, không bao gồm nhân viên của Nhà tài trợ và gia đình trực hệ của họ, hộ gia đình thành viên, đại lý hoặc bất kỳ ai khác được kết nối chuyên nghiệp với Rút thăm trúng thưởng này. Người chiến thắng có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về danh tính, địa chỉ và ngày sinh để nhận giải thưởng.2. Thời gian rút thăm trúng thưởng: Rút thăm trúng thưởng bắt đầu từ THỨ TƯ, ngày 30 tháng 11 năm 2016, 10:00 sáng theo giờ Thái Bình Dương (PST) và kết thúc vào 23:59 tối theo giờ Thái Bình Dương thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2016. Máy tính của Nhà tài trợ là thiết bị lưu giữ thời gian chính thức cho chương trình Rút thăm trúng thưởng. 'Ngày rút thăm trúng thưởng' bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ PST và kết thúc lúc 23:59 tối theo giờ PST vào mỗi ngày 30 tháng 11, 1, 2, 3, 4 và 5 tháng 12 năm 2016.

3. Tham gia: Để tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng cho bất kỳ Ngày rút thăm trúng thưởng cụ thể nào, hãy truy cập trang Facebook của POPSUGAR tại www.facebook.com/GLITZ PopSugarCelebrity, RSVP to the Live Holiday Gift Guide event page, and comment on POPSUGAR câu hỏi trong ngày trong phần Bình luận với các thẻ bắt đầu bằng #: #popsugarholiday và #sweepstakes.

Bạn cũng có thể tham gia bằng cách gửi họ và tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và Ngày Rút thăm trúng thưởng qua đường bưu điện tới GLITZ Inc., 111 Sutter Street, 16 Floor, San Francisco, California 94104, Attn: 6 Days of Giving. Để được coi là đủ điều kiện tham gia Rút thăm trúng thưởng, các mục nhập phải được đóng dấu bưu điện không muộn hơn một ngày làm việc sau Ngày rút thăm trúng thưởng hiện hành và nhận được không muộn hơn ba ngày làm việc kể từ Ngày rút thăm trúng thưởng áp dụng. Ví dụ: để tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng vào ngày 30 tháng 11, mục nhập bằng thư phải được đóng dấu bưu điện trước ngày 1 tháng 12 và nhận được trước ngày 3 tháng 12. Mỗi Ngày rút thăm trúng thưởng yêu cầu một mục nhập thư riêng. Các mục nhập bằng thư không xác định Ngày rút thăm trúng thưởng sẽ bị loại.

4. Bằng cách nhập Rút thăm trúng thưởng này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Ts & C này.

5. Bằng cách gửi bài dự thi trong chương trình Rút thăm trúng thưởng, người tham gia xác nhận và đảm bảo rằng người dự thi sở hữu tất cả bản quyền và các quyền về bản chất của bản quyền ('Quyền') trong bài dự thi và thừa nhận và đồng ý rằng Nhà tài trợ sẽ sở hữu tất cả các Quyền đó. Do đó, mỗi người tham gia theo đây cấp, chuyển nhượng, bán, chuyển nhượng và chuyển giao không thể hủy ngang cho Nhà tài trợ và những người kế thừa và chuyển nhượng, tất cả các Quyền dưới bất kỳ hình thức nào trong và đối với quyền khai thác trên toàn vũ trụ, vĩnh viễn, bằng bất kỳ phương tiện nào và tất cả các phương tiện và thiết bị cho dù bây giờ được biết đến hay sau này được phát minh ra. Hơn nữa, mỗi người tham gia theo đây từ bỏ có lợi cho Nhà tài trợ, tất cả các quyền nhân thân mà họ có thể có bây giờ hoặc sau này đối với mục nhập của mình. Nhà tài trợ sẽ có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, tổng hợp, biến đổi, quét, sao chép hoặc thay đổi bài dự thi cho bất kỳ mục đích nào mà Nhà tài trợ cho là cần thiết hoặc mong muốn và người tham gia theo đây từ bỏ mọi quyền nhân thân trong bài dự thi và mọi quyền tương tự ở nơi khác trong thế giới. Mỗi người tham gia theo đây thừa nhận rằng anh ta / cô ta không bảo lưu bất kỳ quyền nào trong việc nhập cảnh của mình.

6. Tối đa một (1) lần tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng trên mỗi tài khoản Facebook cho mỗi người, mỗi hộ gia đình và mỗi địa chỉ email trong mỗi Ngày rút thăm. Người tham gia không được sử dụng nhiều tài khoản Facebook để tham gia Rút thăm trúng thưởng, và bất kỳ mục nào như vậy sẽ bị loại. Tối đa một (1) giải thưởng cho mỗi thể nhân trong Thời gian Rút thăm trúng thưởng.

7. Không cần mua hàng để tham gia Rút thăm trúng thưởng này. Tỷ lệ chiến thắng sẽ phụ thuộc vào số lượng mục nhận được.

8. Giải thưởng: Giải thưởng tương ứng với mỗi Ngày rút thăm trúng thưởng được liệt kê bên dưới. Giải thưởng sẽ được chuyển đến (những) người chiến thắng được xác nhận đến một địa chỉ hợp lệ ở Hoa Kỳ.

Ngày 1 (30 tháng 11): ba (3) tháng GLITZ Phải có đăng ký và bản sao POWER YOUR HAPPY của Lisa Sugar. ARV là 132 đô la.

Ngày 2 (1 tháng 12): một hộp GLITZ Must Have Limited Edition dành cho Nữ, một hộp GLITZ Must Have Limited Edition dành cho Nam và bản sao POWER YOUR HAPPY của Lisa Sugar. ARV $ 225.

Ngày 3 (2 tháng 12): đăng ký GLITZ Must Have ba (3) tháng, bản sao POWER YOUR HAPPY của Lisa Sugar và ba (3) hộp GLITZ Must Have để làm quà tặng. ARV là $ 255.

Ngày 4 (3 tháng 12): hộp GLITZ Must Have X Neiman Marcus và bản sao POWER YOUR HAPPY của Lisa Sugar. ARV $ 275.

Ngày 5 (4 tháng 12): đăng ký GLITZ Must Have ba (3) tháng, bản sao POWER YOUR HAPPY của Lisa Sugar, hộp GLITZ Must Have Limited Edition dành cho nam và hộp GLITZ Must Have Limited Edition dành cho nữ. ARV $ 335.

Ngày 6 (5 tháng 12): sáu (6) tháng Phải có đăng ký, bản sao POWER YOUR HAPPY của Lisa Sugar, một hộp GLITZ Must Have Limited Edition dành cho nam, một hộp GLITZ Must Have Limited Edition dành cho nữ và bốn (4) GLITZ Phải Có hộp để làm quà tặng. ARV $ 600.

9. Không có giải pháp thay thế toàn bộ hoặc một phần bằng tiền mặt cho Giải thưởng, và Giải thưởng không thể chuyển nhượng và không thể quy đổi. Sẽ không hoàn lại tiền cho các phần chưa sử dụng của Giải thưởng. Sẽ không có khoản bồi thường hoặc thay thế nào cho Giải thưởng do không có khả năng tham dự, yêu cầu hoặc sử dụng Giải thưởng hoặc do bất kỳ sự chậm trễ nào của (những) người thắng cuộc; Tuy nhiên, với điều kiện là Nhà tài trợ có quyền thay thế giải thưởng có giá trị tiền tệ bằng hoặc lớn hơn cho bất kỳ Giải thưởng nào. Trong mọi trường hợp, Nhà tài trợ sẽ không có nghĩa vụ trao nhiều giải thưởng hơn số lượng Giải thưởng nêu trong các Ts & C này.

10. Lựa chọn người chiến thắng: Sau mỗi Ngày rút thăm trúng thưởng, một (1) người thắng cuộc sẽ được chọn ngẫu nhiên bằng bộ ngẫu nhiên do máy tính tạo ra từ tất cả các mục hợp lệ nhận được với tổng số sáu (6) người chiến thắng trong Thời gian rút thăm trúng thưởng. (Những) người chiến thắng sẽ là người có tài khoản Facebook hoặc mục nhập bằng thư được sử dụng để gửi bài dự thi thắng cuộc trong chương trình Rút thăm trúng thưởng và một bài dự thi sẽ được coi là đã được gửi bởi người có tên mà tài khoản Facebook đã đăng ký hoặc được liệt kê trên mục nhập thư. Nhà tài trợ có quyền gửi (các) Giải thưởng trực tiếp đến email và / hoặc địa chỉ gửi thư do người tham gia cung cấp trong mục tham gia Rút thăm trúng thưởng.

11. Thông báo người chiến thắng: (Những) người chiến thắng sẽ được Facebook Messenger hoặc email liên hệ sau khi kết thúc Thời gian rút thăm trúng thưởng. Mỗi người chiến thắng sẽ được yêu cầu thực hiện những điều sau đây như các tiêu chí đủ điều kiện của Rút thăm trúng thưởng phải được đáp ứng để nhận Giải thưởng: (a) phản hồi cho Nhà tài trợ trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi liên hệ ban đầu để xác nhận tính đủ điều kiện; và (b) ký vào bản tuyên thệ hoặc tuyên bố về tính đủ điều kiện và trách nhiệm và biểu mẫu phát hành công khai và gửi lại cho Nhà tài trợ trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày cố gắng giao hàng. Nếu người chiến thắng không phản hồi thông báo của Nhà tài trợ, không hoàn thành các biểu mẫu như được chỉ ra ở đây hoặc không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện được liệt kê ở trên, người chiến thắng đó có thể bị loại và người chiến thắng thay thế có thể được chọn tối đa ba lần. Các hạn chế khác có thể được áp dụng và người tham gia hoặc người chiến thắng có thể bị loại khỏi chương trình Rút thăm trúng thưởng nếu người đó không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của các Ts & C này, như được xác định theo quyết định riêng của Nhà tài trợ.

12. (Những) người chiến thắng sẽ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tất cả các loại thuế liên bang, tiểu bang và địa phương đối với giá trị giải thưởng của họ. Nếu được Nhà tài trợ yêu cầu, (những) người thắng cuộc phải hoàn thành và gửi lại cho Nhà tài trợ một Biểu mẫu W-9 IRS phản ánh Số nhận dạng người nộp thuế hoặc Số an sinh xã hội của mỗi người chiến thắng. (Những) người chiến thắng có thể nhận được từ Nhà tài trợ biểu mẫu 1099-MISC của IRS vào cuối năm dương lịch và một bản sao của biểu mẫu đó cũng sẽ được nộp cho Sở Thuế vụ.

13. Trừ khi bị cấm bởi luật hiện hành, việc chấp nhận Giải thưởng của (những) người thắng cuộc đồng nghĩa với việc người chiến thắng cho phép Nhà tài trợ sử dụng tên, địa chỉ, thông tin tiểu sử và lời chứng thực của người chiến thắng cho các mục đích quảng cáo và / hoặc công khai chỉ liên quan đến Rút thăm trúng thưởng này, trên toàn thế giới, và trong tất cả các hình thức truyền thông hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển, vĩnh viễn và không cần bồi thường thêm.

14. Công bố người chiến thắng: Tên và địa điểm của (những) người chiến thắng được xác nhận sẽ có sẵn trong hai (2) năm sau khi kết thúc Giai đoạn tham gia bằng cách gửi yêu cầu đến địa chỉ Nhà tài trợ ở cuối các điều khoản này.

15. Thời gian bình thường, cước phí, kết nối và mức phí sử dụng, nếu có, do Nhà cung cấp dịch vụ Internet tính phí của bạn có thể áp dụng.

16. Bảo vệ dữ liệu: Nhà tài trợ sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để quản lý chương trình Rút thăm trúng thưởng và không cho mục đích nào khác, nếu không có sự đồng ý trước của bạn. Nhà tài trợ sẽ sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào theo chính sách bảo mật của mình tại, www.popsugar.com/privacy.

17. Rút thăm trúng thưởng này không được xác nhận, quản lý hoặc liên kết với Facebook hoặc Twitter (gọi chung là 'Các công ty truyền thông xã hội'). Những người tham gia theo đây giải phóng cho mỗi Công ty Truyền thông Xã hội khỏi mọi trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến Rút thăm trúng thưởng.

18. Các mục không đầy đủ, bất hợp pháp, chuyển hướng sai hoặc đến muộn, hoặc các mục không phù hợp với các Ts & C này, sẽ không được chấp nhận. Bằng chứng về việc gửi sẽ không được chấp nhận là bằng chứng đã gửi. Bản phát hành (được định nghĩa bên dưới) không chịu trách nhiệm về các mục nhập bị trì hoãn, không đầy đủ, không đọc được, không đọc được, chuyển hướng sai, bị hỏng hoặc bị mất do lý do kỹ thuật hoặc các lý do khác.

19. Nhà tài trợ có quyền, theo quyết định riêng của mình, loại bất kỳ cá nhân nào hoặc vô hiệu hóa bất kỳ mục nhập hoặc giải thưởng nào cho bất kỳ người tham gia nào làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến việc quản lý, an ninh, công bằng, liêm chính hoặc hành vi đúng đắn của Rút thăm trúng thưởng hoặc vi phạm bất kỳ luật nào hoặc các Ts & C này. Điều này bao gồm, ví dụ: việc sử dụng 'script', 'macro' hoặc 'brute force' của máy tính, che dấu danh tính bằng cách thao túng địa chỉ IP hoặc sử dụng bất kỳ phương tiện tự động nào để tăng các mục vào Rút ​​thăm trúng thưởng theo cách không phù hợp với tinh thần của Rút thăm trúng thưởng.

20. Nếu, vì các lý do nêu trong Mục 18, hoặc các lý do khác nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Nhà tài trợ, chương trình Rút thăm trúng thưởng không thể được thực hiện hoặc quản lý theo kế hoạch, Nhà tài trợ có quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc tạm ngừng chương trình Rút thăm trúng thưởng (tùy thuộc vào bất kỳ hướng dẫn bằng văn bản được đưa ra theo luật hiện hành), và Nhà tài trợ sẽ đăng thông báo trên trang mục Rút thăm trúng thưởng có hiệu lực như vậy. Nhà tài trợ hơn nữa bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi, hủy bỏ hoặc tạm ngừng chương trình Rút thăm trúng thưởng này vì bất kỳ lý do gì mà Nhà tài trợ tin rằng có thiện chí là công bằng cho những người tham gia.

21. Quyết định của Nhà tài trợ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các vấn đề liên quan đến Rút thăm trúng thưởng. Nếu một hành động, thiếu sót, sự kiện hoặc tình huống xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Nhà tài trợ và ngăn cản Nhà tài trợ tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, Nhà tài trợ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

22. Việc tham gia Rút thăm trúng thưởng là rủi ro của riêng người tham gia. Bằng cách nhận bất kỳ Giải thưởng nào, (những) người chiến thắng hiện hành đồng ý bồi thường, giải phóng, hoàn trả và giữ Nhà tài trợ, các Công ty Truyền thông Xã hội và từng đối tác, công ty con, tổ chức liên kết, nhân viên, giám đốc, cán bộ, đại lý, người kế nhiệm tương ứng của họ , chỉ định hoặc đại diện (gọi chung là 'Giải phóng') khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào dẫn đến toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ việc chấp nhận, sở hữu, sử dụng hoặc lạm dụng bất kỳ Giải thưởng nào hoặc tham gia vào Rút ​​thăm trúng thưởng này hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Rút thăm trúng thưởng trong phạm vi được pháp luật cho phép.

23. Phát hành không thực hiện bất kỳ, và từ chối bất kỳ và tất cả, tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến bất kỳ Giải thưởng nào, bao gồm bất kỳ bảo hành nào về tính phù hợp hoặc khả năng bán được, hoặc đại diện liên quan đến chức năng hoặc hoạt động của Giải thưởng.

24. Người phát hành sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin sai lệch hoặc lỗi điện tử nào, cũng như lỗi phần cứng hoặc phần mềm kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Giải thưởng hoặc Rút thăm trúng thưởng.

25. Người tham gia phải hiểu và đồng ý rằng tất cả các quyền theo Mục 1542 của Bộ luật Dân sự của California ('Mục 1542') và bất kỳ luật nào tương tự của bất kỳ tiểu bang hoặc lãnh thổ nào của Hoa Kỳ mà họ có thể có đối với các điều khoản giải phóng ở đây là bằng văn bản này được miễn trừ một cách rõ ràng và vĩnh viễn. ĐIỀU KHOẢN CHUNG KHÔNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU MÀ NGƯỜI TÍN DỤNG KHÔNG BIẾT HOẶC TẠM NGỪNG TỒN TẠI SỰ YÊU THÍCH CỦA MÌNH TẠI THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN NỢ.

26. (Những) người tham gia và (những) người thắng cuộc đã có đầy đủ cơ hội để xem xét và phân tích các Ts & C này và hiểu đầy đủ và hoàn toàn tất cả các điều khoản của các Ts & C này. (Những) người tham gia và (những) người chiến thắng thừa nhận và đồng ý rằng đây là hoàn toàn GIẢI QUYẾT và BỎ QUA tất cả các khiếu nại và quyền đối với Bản phát hành và rằng sẽ không có hành động nào được thực hiện bởi hoặc nhân danh đối với bất kỳ khiếu nại hoặc quyền nào như vậy, nó được hiểu rằng bản phát hành này sẽ ràng buộc đối với người thừa kế, người điều hành và quản trị viên của (những) người tham gia và / hoặc người chiến thắng, và bất kỳ ai tuyên bố bởi hoặc thông qua (những) người tham gia hoặc (những) người chiến thắng.

27. Rút thăm trúng thưởng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp California mà không tính đến các xung đột của các quy định pháp luật của nó. Bằng cách tham gia Rút thăm trúng thưởng này, những người tham gia theo đây đồng ý không hủy ngang với quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án liên bang và tiểu bang của San Francisco, California đối với bất kỳ tranh chấp hoặc kiện tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Rút thăm trúng thưởng này.

Nhà tài trợ: GLITZ Inc., có địa chỉ công ty là 111 Sutter Street, Tầng 16, San Francisco, California 94104.